Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Besættelsesmuseets Venner”

§ 1.
Foreningens formål er at støtte Besættelsesmuseet i Århus 1940 – 45.
Besættelsesmuseet er en afdeling af Den Gamle By.

Foreningens formål er også at udbrede kendskabet til Besættelsesmuseet gennem foredrag og andre arrangementer samt at styrke medlemmernes og offentlighedens interesse for museets virke som kulturinstitution.

I praktisk henseende menes specielt hjælp til forefaldende arbejde, rundvisninger for skoleklasser og andre samt almindelig kustodevirksomhed.

§ 2.
Foreningen har hjemsted på Besættelsesmuseets adresse, Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Århus C.

§ 3.
Som medlem af foreningen optages enhver, der betaler det årlige kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og anvendes til de i § 1. nævnte formål.

Udmeldelse kan ske til en 1. januar.

Medlemmer har gratis adgang til Besættelsesmuseet og til Den Gamle By og foreningens egne arrangementer, hvortil det ikke er meddelt, at der kræves egenbetaling for deltagelse.

§ 4.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen, der tillige vælger 2 suppleanter.

Efter tur afgår på ulige årstal 3 medlemmer og på lige årstal 2 medlemmer
Genvalg kan finde sted.
Dog skal det søges undgået, at formand og næstformand udgår af bestyrelsen samtidigt af hensyn til kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Suppleanterne er på valg hvert år og kan ligeledes genvælges.

§ 6.
Lønnet personale, ansat på Besættelsesmuseet eller i Den Gamle By, er ikke valgbare til bestyrelsen.

Museets leder og andet personale kan efter aftale deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær samt en kasserer eller regnskabsfører.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabsføreren kan efter bestyrelsens valg, være en der ikke er medlem af bestyrelsen.
Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skrives referat på hvert møde, som efterfølgende godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, på det næste møde.

Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indvarsling skal ske med mindst 21 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal meddeles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Aflæggelse af regnskab.
4.    Fastsættelse af kontingent.
5.    Indkomne forslag.
6.    Valg af medlemmer til bestyrelsen. (Lige år: 2 medlemmer. Ulige år: 3 medlemmer jf. § 5)
7.    Valg af 2 suppleanter (hvert år).
8.    Valg af intern revisor og suppleant
9.    Eventuelt.

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemningen skal være skriftlig, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom.

Der kan ikke afgives stemme ved skriftlig fuldmagt.

Referatet udsendes til medlemmerne.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 4 uger efter begæringens modtagelse. De medlemmer der har begæret den ekstraordinære generalforsamling bør så vidt muligt være til stede.

§ 11.
Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen.

§ 12.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Besættelsesmuseet i Århus 1940 – 45.

§ 14.
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2008 efter vedtagelse på den stiftende generalforsamling den 27. november 2007

Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen i 2010
Vedtægterne er ændret og vedtaget på generalforsamlingen i 2012